amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາຍາວ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາຍາວ, ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາຍາວ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນ ສູນສະ​ແຫວງ ຖິ່ນແກ້ວ 0.29 1.102
ນ ແກມ ຖິ່ນແກ້ວ 0.36 1.368
ທ ຫວິນ ຖິ່ນແກ້ວ 0.27 1.026
ທ ຍົດ ຖິ່ນແກ້ວ 0.35 1.33
ທ ອະ​ນຸ​ພາບ ຖິ່ນແກ້ວ 0.43 1.634
ທ ຊຽງ ພອນ ຖິ່ນແກ້ວ 0.1 0.38
ນ ຈັນ​ພອນ ຖິ່ນແກ້ວ 0.73 2.774
ນ ບຸນ​ຊູ ຖິ່ນແກ້ວ 0.78 2.964
ນ ທອງ​ໃບ ຖິ່ນແກ້ວ 0.76 2.888
ທ ອຳ​ນວຍ ຖິ່ນແກ້ວ 0.62 2.356