amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາຊິງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາຊິງ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາຊິງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນາງ ລີ TDK8 0.46 1.748
ທ ຊຽງທັນ TK 17 1.352 5.1376
ນາງ ຈວນ ທ ໄຊ TK 17 0.676 2.5688
ນ ພອນ ທ ເອັກ TK 17 1.957 7.4366
ນ ແຫວນ ເພັງແກ່ນ TDK8 1.914 7.2732
ທ ສິງຄໍາ ຍົດເຕັມ TDK8 1.028 3.9064
ທ ທາ ກ ຂ 105 0.276 1.0488
ທ ທອນ TK 17 1.671 6.3498
ນ ວອນ ທ ແສງ TK 17 1.814 6.8932
ນ ສາ TK 17 0.676 2.5688