amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາຊິງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາຊິງ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາຊິງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ້າວ ຊຽງໄພ TK 17 0.095 0.361
ທ້າວ ດີ TK 17 1.84 6.992
ນາງ ສູດາວອນ TK 17 1.47 5.586
ທ້າວ ຊຽງເຖິງ TK 17 3.31 12.578
ທ້າວ ຄໍາສິງ TK 17 2.11 8.018
ນາງ ສຸກ ທ້າວ ບັນຕິດ TDK8 0.64 2.432
ນາງ ວັນນາ ທ້າວ ມີດ TDK8 1.38 5.244
ທ້າວ ພອນ TK 17 0.92 3.496
ທ້າວ ທັນ TK 17 0.92 3.496
ທ້າວ ທອງໃບ TK 17 1.38 5.244