amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໜອງບົວທອງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານໜອງບົວທອງ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໜອງບົວທອງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ອອນ TDK8 0.233 0.8854
ທ.ຊຽງ ທອງວັນ TDK8 0.852 3.2376
ທ. ພອນ TDK8 0.276 1.0488
ນ. ແພງ TDK8 0.576 2.1888
ນ ຈິດ ທ. ແກ່ນ TDK8 0.357 1.3566
ນ. ບຸນທັນ TK 17 0.257 0.9766
ທ. ສັງຄີ ບຸນມີ TDK8 0.152 0.5776
ທ. ແທ່ນ TK 17 0.395 1.501
ນ ທໍາ ທ. ຊຽງລ່ຽນ TK 17 0.557 2.1166
ນ ຖີນ ທ. ຊ່ຽນ TDK8 0.334 1.2692