amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາແຄມ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາແຄມ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາແຄມ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 128 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນ. ປັດ TDK8 0.257 0.9766
ນ ສົມດີ ທ. ສົມບູນ TDK8 3.433 13.0454
ນ ອ໋ອດ ຊຽງເລື່ອນ TDK8 0.354 1.3452
ນ ປ່ຽນ ທ. ຊຽງເລີ່ອນ TDK8 0.207 0.7866
ທ. ບຸນທັນ TK 17 0.812 3.0856
ນ ສັກ ທ. ຄຳໄລ TK 17 0.014 0.0532
ນ ປ່ວນ ທ. ມົນ TK 17 1.532 5.8216
ນ ມັກ ທ. ຂຽນ TDK8 0.771 2.9298
ນ ກອດ ທ. ຖຽງ TDK8 0.104 0.3952
ນ ບານ ທ ແສ TDK8 0.052 0.1976