amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານສົມສະຫວັນ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານສົມສະຫວັນ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານສົມສະຫວັນ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 108 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນາງ ແກ້ວ ທ້າວ ຫົງທອງ TDK8 0.814 3.0932
ນາງ ສິນວນ TDK8 0.176 0.6688
ນາງ ທາ ທ້າວ ໜໍ່ແກ້ວ ໄຊຕະກຸນ TK 17 2.295 8.721
ທ້າວ ຮັກ ທອງປະສິດ TK 17 0.595 2.261
ນາງ ພອນ ທ້າວ ຄຳສຸກ TK 17 1.976 7.5088
ທ້າວ ດອນ ເຖີງ TDK8 0.476 1.8088
ທ້າວ ຈານລັດ TDK8 2.133 8.1054
ທ້າວ ແຫຼມ TDK8 1.114 4.2332
ທ້າວ ໄມ່ທັນ TK 17 1.014 3.8532
ນາງ ວັນຄຳ TK 17 2.133 8.1054