amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາໂສມ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາໂສມ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາໂສມ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 102 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ້າວ ໄລ ອຸ່ນແກ້ວ TK 17 1.678 6.3764
ທ້າວ ທິດຊື່ນ TK 17 1.569 5.9622
ນາງ ຂັນທອງ ດາທຸມ TK 17 0.714 2.7132
ທ້າວ ສຸກ ຜາຈວງ ກ ຂ 105 0.074 0.2812
ນາງ ນໍ TK 17 0.676 2.5688
ທ້າວ ຄຳປານ TK 17 0.09 0.342
ທ້າວ ລີລຽງ TK 17 1.014 3.8532
ທ້າວ ທອງຄູນ ກ ຂ 105 1.333 5.0654
ທ້າວ ພ້ອມ TK 17 0.083 0.3154
ນາງ ຈູມ ຄຳພັນ ກ ຂ 105 1.214 4.6132