amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາໂສມ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາໂສມ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາໂສມ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນາງ ແຫຼ້ ພົມພອນ TDK8 2.354 8.9452
ທ້າວ ແປງ ພົມພອນ TDK8 3.146 11.9548
ທ້າວ ທວນ TDK8 0.909 3.4542
ທ້າວ ຊຽງ ຄອຍ ພາດີ TDK8 1.176 4.4688
ທ້າວ ຈານ ວັນດີ TK 17 0.752 2.8576
ທ້າວ ບຸນມາ TK 17 0.964 3.6632
ທ້າວ ເປະ TK 17 1.933 7.3454
ທ້າວ ຊຽງ ເດດ TK 17 1.483 5.6354
ທ້າວ ເຊີຍ TK 17 0.595 2.261
ທ້າວ ຊຽງຄຽນ ນ້ອຍແກ່ນ TDK8 1.276 4.8488