amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນ້ຳເຮ້ຍ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນ້ຳເຮ້ຍ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນ້ຳເຮ້ຍ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ ບຸນທັນຊູ ອຸບຸນ 2.354 8.9452
ທ ຄໍາຫຼ້າ ອຸບຸນ 0.164 0.6232
ນ ຕາດໍາ ອຸບຸນ 0.595 2.261
ທ ອຸ ຢ່າງ ກ 2 105 0.514 1.9532
ທ ປື ອຸບຸນ 0.514 1.9532
ທ ປັ້ງ ອິນທຶສານ ອຸບຸນ 1.133 4.3054
ທ ບຸນມີ ອຸບຸນ 0.595 2.261
ທ ຈືວົງ ກ 2 105 1.09 4.142
ນ ນາງ ທ ຜຸຍ ອຸບຸນ 1.245 4.731
ທ ໂສມ ອຸບຸນ 1.214 4.6132