amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຫົວນາ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານຫົວນາ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຫົວນາ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ້າວ ສຸກໄຊ ສະຫ່ວາງ TDK8 1.933 7.3454
ນ ປູກ ທ້າວ ແຈກ TDK8 0.338 1.2844
ນ ທອງ ທ້າວ ຊ່ຽນ TDK8 0.676 2.5688
ນາງ ທອງປານ TDK17 0.433 1.6454
ນ ເພັດ ທ້າວ ອຸໄທ ອຸ່ນວົງ TDK17 2.676 10.1688
ນາງ ທໍາກັນທາຖິນ TDK17 1.676 6.3688
ນາງ ຈັນ ບຸນຍາດີ TDK17 0.914 3.4732
ນ ຈັນ ທ້າວ ແຫຼ້ ອຸນວົງ TDK17 1.433 5.4454
ນາງ ເພັງ ທິລາຈັນ TDK17 2.433 9.2454
ນາງ ລ້ານ ຈັນລາ TDK8 0.733 2.7854