amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາຕານ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາຕານ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາຕານ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 82 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ຊຽງພາດ ປ້ອງພັນ TK17 1.52 5.776
ທ. ແສງຈັນ ຈັນພົມສອນ TDK8 0.48 1.824
ນາງ. ບົດ TDK8 0.26 0.988
ນ ກ້ຽງ + ທ. ມ່ານ TK17 0.23 0.874
ນ ແທນ + ທ.ໃຫຍ່ TK17 1.28 4.864
ທ. ສົມພອນ ແສງທີບ TK17 0.18 0.684
ທ. ຊຽງແທນ ພົມພອນ TK17 1.1 4.18
ທ. ຊຽງວິໄລ TK17 0.52 1.976
ທ. ບຸນສະຫວາດ TK17 0.18 0.684
ທ. ປີວ ທອງພຸດ TK17 0.36 1.368