amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໜອງພົງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານໜອງພົງ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໜອງພົງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 50 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ວິໄລ (ມຸກ) R3-TDK8 (ToG1) 5 9
ທ. ຄຳແພງ (ມ້າວ) R3-TDK8 (ToG1) 2 5.8
ນ. ສອນນ້ອຍ TDK8 0.48 1.5
ທ. ແສງ (ທັນ) TDK8 2 5.6
ທ. ຫມຸ້ຍ ສິດທິເດດ TDK8 1.44 4.5
ທ. ບຸນຫລາຍ TDK8 2.56 7.5
ທ. ຕ່ວນ ຈັນປະເສີດ R3-TDK8 (ToG1) 2 5.6
ທ. ອ້ວນ R3-TDK8 (ToG1) 0.96 2.8
ນ. ພູແພງ R3-TDK8 (ToG1) 0.8 2.5
ທ. ໂຢະ TDK8 0.48 1.5