amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານສີບຸນເຮືອງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານສີບຸນເຮືອງ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານສີບຸນເຮືອງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ້າວ ປຸ່ນ TK17 0.6 2.28
ທ້າວ ສວນ TK17 0.68 2.584
ນາງ ມາ TK17 0.6 2.28
ນາງ ສີ TK17 0.6 2.28
ນາງ ເລິງ TK17 0.6 2.28
ທ້າວ ຊຽງ ພອນ TDK8 0.6 2.28
ທ້າວ ມາບຸນ TDK8 0.6 2.28
ທ້າວ ຂົນ TK17 0.76 2.888
ທ້າວ ຕົວ TK17 0.38 1.444
ທ້າວ ສີຈັນ TK17 0.68 2.584