amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໜອງງົວ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານໜອງງົວ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໜອງງົວ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 102 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນາງ ນຶກ TDK8 1.25 4.75
ທ ລ້ອມ DTK11 1.51 5.738
ນ ບົວແກ້ວ (ທ ສົມບັດ) 450 0.18 0.684
ນ ຊິ ທ ທອງຈັນ TDK8 0.48 1.824
ທ ສົມຄວນ TK17 0.6 2.28
ທ ຈາຍ TK17 0.36 1.368
ທ ພອນໄຊ TK17 0.21 0.798
ນ ສອນ TK17 0.1 0.38
ນ ລັດສະໝີ 450 0.48 1.824
ນ ອຽດ (ທ ຄໍາເຜີຍ) TK17 0.51 1.938