amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໜອງງົວ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານໜອງງົວ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໜອງງົວ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 106 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ້າວ ສອນ​ເພັດ TDK8 0.6 2.28
ທ້າວ ສົມ​ຊາຍ DTK11 0.37 1.406
ນາງ ດອນ 450 0.15 0.57
ນາງ ປົນ ທໍາ​ມະ​ວົງ TDK8 0.19 0.722
ທ້າວ ອຸ່ນ​ເຮືອນ TK17 0.4 1.52
ທ້າວ ຈັນ​ສຸກ TK17 0.93 3.534
ທ້າວ ບຸນ​ລໍ່າ ບຸດ​ດີ TK17 0.41 1.558
ນາງ ບຸນ​ຈັນ ບຸດ​ດີ TK17 0.46 1.748
ທ້າວ ສົມ​ຈັນ 450 0.38 1.444
ນ ແຕ້ມ ທ ບົວຜັນ TK17 0.54 2.052