amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໜອງບົວພີ່ນ້ອງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານໜອງບົວພີ່ນ້ອງ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໜອງບົວພີ່ນ້ອງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນ ທອນ TK17 0.71 2.698
ນ ຕີບ + ທ ດາ TK17 0.51 1.938
ນ ປ້ອງ + ທ້າວ ໄພ ເພຍປະລັດ TDK8 1.58 6.004
ນ ເລີງ + ທ້າວ ພັນລ້ອມ TK17 1.27 4.826
ທ້າວ ຫັນ ເພຍປະລັດ TK17 0.83 3.154
ທ້າວ ຊຽງພັນ TK17 0.94 3.572
ນ ເພັດ ເມກປະສິດ + ທ ກອນ TK17 0.51 1.938
ທ້າວ ດໍາວຽງ TK17 1.43 5.434
ທ້າວ ຊຽງຊຽນ( ນ ມ່ວນ) TK17 1.41 5.358
ທ້າວ ຊຽງສີ ເພຍປະລັດ TK17 1.6 6.08