amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ ພຽງ ສີງສຸພັນ TDK8 0.576 2.1888
ທ ຄິດ TDK8 0.157 0.5966
ທ ທອງດີ TK17 0.128 0.4864
ນ ນຳ + ທ ແກ້ວ TK17 0.395 1.501
ທ ຄໍາເຫຼັກ TK17 1.193 4.5334
ນ ລອງ TK17 0.236 0.8968
ທ ກອງສີ ຈ້າວມະລິ 0.938 3.5644
ທ ທອງວັນ TK17 0.595 2.261
ທ ຂັນ TK17 0.314 1.1932
ນ ຕຸ່ນ TK17 0.876 3.3288