[ ຂໍ້ມູນທົດລອງ ]ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນຫິ່ນ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານໂພນຫິ່ນ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນຫິ່ນ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 152 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ້າວ ສີ​ພັນ 450 0.1 0.38
ນາງ ຕຸ້ຍ ພົງ​ໄທ TDK8 1.51 5.738
ນາງ ສຸວັນ​ນີ TDK8 0.68 2.584
ນາງ ສິງ​ຄໍາ ພັນທຸ​ລັກ 450 0.1 0.38
ທ ປໍ 450 2.01 7.638
ນາງ ບຸດສະບາ TK17 0.3 1.14
ທ້າວ ຫອມ TK17 0.1 0.38
ທ້າວ ຄໍາ​ພັນ TK17 0.14 0.532
ທ້າວ ຊຽງ​ໄລ ນ້ອຍ​ແກ່ນ TK17 0.48 1.824
ທ້າວ ພອນ​ສີ TDK8 0.39 1.482