amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນໄຊ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານໂພນໄຊ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນໄຊ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 102 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນ ຊ່ວງ ທ ໂຕ່ TDK8 0.009 0.0342
ທ້າວ ອອ່ນ ຈ້າວມະລິ 0.714 2.7132
ທ້າວ ຄໍາຫຼ້າ TDK8 1.276 4.8488
ນ ຊິດ ທ ໜານ ຫອມຈັນ 0.512 1.9456
ທ້າວ ຈັນທະບູນ ຫອມທົ່ງ 1.014 3.8532
ທ້າວ ຍາວ ສິລິພອນ TDK8 0.135 0.513
ນ ນ້ອຍ ທ ຖາວອນ TK17 0.393 1.4934
ທ້າວ ບຸນທັນ (ກ໋ອງ ) TK17 0.056 0.2128
ທ້າວ ໜູນ ບຸນມາ TDK8 0.076 0.2888
ນ ນາງ ທ ຄ່ຽນ TDK8 0.008 0.0304