amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານແສງຈະເລີນ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານແສງຈະເລີນ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານແສງຈະເລີນ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 102 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ້າວ ນ້ອຍ ຄໍາ​ດີ TDK8 0.014 0.0532
ທ້າວ ​ແສງ​ສະຫວ່າງ ຫອມຈັນ 2.226 8.4588
ທ້າວ ນ້ອຍ ກິ່ງ 450 0.514 1.9532
ນ ນວນ ( ທ ສີ ) TDK8 0.676 2.5688
ນ ອຳໄພພອນ ມະນີສີ TK17 0.676 2.5688
ນ ພອນ ( ທ ອິນ​ຫຼວຍ) TK17 0.676 2.5688
ນາງ ພັນ + ທ້າວ ອິນປັນ TDK8 2.095 7.961
ທ້າວ ອິນສຽນ TDK8 0.376 1.4288
ນາງ ບົວໄຂ +ທ້າວ ທອງ​ວັນ 450 0.514 1.9532
ນາງ ຈ່ອຍ + ທ້າວ ພົມ​ເມືອງ TK17 0.676 2.5688