amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານກາງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານກາງ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານກາງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 106 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ້າວ ສັກ ມະຫານິນ ຫອມທົ່ງ 0.51 1.938
ທ້າວ ຈານສອນ 450 0.04 0.152
ທ້າວ ບຸນສູງ TK17 0.03 0.114
ທ້າວ ແຫຼ້ ຫອມທົ່ງ 0.19 0.722
ທ້າວ ປຸ່ນ ຫອມທົ່ງ 0.2 0.76
ທ້າວ ສິງ ປັນຍາ ກຂ6 0.85 3.23
ນາງ ຄໍາຜອນ ຫອມທົ່ງ 0.41 1.558
ທ້າວ ຄໍາພັນ ວັນມະນີ ກຂ6 0.14 0.532
ທ້າວ ຄໍາໜັ້ນ ຫອມທົ່ງ 0.05 0.19
ທ້າວ ກໍ່າ 450 0.13 0.494