amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານກາງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານກາງ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານກາງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 102 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ້າວ ຊຽງພອນ ແກ້ວມະນີ 450 0.28 1.064
ທ້າວ ນ້ອຍລີ ເທບພະວົງ TK17 0.06 0.228
ທ້າວ ສີສະຫ່ວາງ TK17 0.1 0.38
ທ້າວ ພອນ ຫອມທົ່ງ 1.48 5.624
ນາງ ອຸ້ຍ TDK11 0.2 0.76
ທ້າວ ໂຕ້ 450 0.63 2.394
ທ້າວ ພາ 450 0.14 0.532
ທ້າວ ອາດ ກໍາມະສິດ ກຂ6 0.3 1.14
ທ້າວ ຈວງມະນີ TDK11 0.28 1.064
ນາງ ອານົນ TK17 0.08 0.304