amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຫາດສ້ຽວ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານຫາດສ້ຽວ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຫາດສ້ຽວ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 50 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ້າວ ອອນ ອິນທະວົງ R2-TDK8(ToG1) 2 5.5
ທ້າວ ຈັນສະໝອນ ສຸລິວັນ TDK 11 2 5
ທ້າວ ຈັນສີ ບຸນທັນ R2-TDK8(ToG1) 2 5.2
ທ້າວ ບຸນເລີດ TDK 11 1 2.8
ທ້າວ ຄຳຜັນ ອິນທະວົງ TDK 11 0 0
ທ້າວ ຂັນຕີ ອິນທະວົງ R2-TDK8(ToG1) 2 5.8
ທ້າວ ຄຳສິງ TDK 8 1 2.8
ທ້າວ ຄ້ຳ (ຍາວ) TDK 8 1 3
ທ້າວ ເບີຍ ອິນທະວົງ TDK 8 1 2.8
ທ້າວ ອ່ອນສາ ຄຳພິລາ R2-TDK8(ToG1) 1.29 3.7