amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານເມືອງພຽງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານເມືອງພຽງ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານເມືອງພຽງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນ ທອງລິນ ຄໍາປ້ອງ TDK11 2.14 8.132
ນາງ ແຕງ ສີລິວັນ TDK11 0.54 2.052
ທ້າວ ທອງຂັນ ຈັນທະວົງ TDK8 0.18 0.684
ທ້າວ ຮັກ TK17 0.18 0.684
ທ້າວ ບຸດສະດີ ເພັດສີ TK17 0.21 0.798
ທ້າວ ສົມສັກ ຮັກສະໄໝ TK17 0.41 1.558
ທ້າວ ແຊ່ວ TDK8 0.1 0.38
ທ້າວ ເປ້ຍ TK17 0.71 2.698
ທ້າວ ຊຽງແຫຼ້ ແພງສີ TDK8 0.54 2.052
ນາງ ບົວວັນ TDK11 0.05 0.19