amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາອອນ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາອອນ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາອອນ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ ແປງ ຈັນທອງ ຖິ່ນແກ້ວ 0.54 2.052
ທ ອິນ ທະວີວົງ ຖິ່ນແກ້ວ 1 3.8
ທ ມາ ຈັນທອງ ຖິ່ນແກ້ວ 0.7 2.66
ທ ຈ້ອຍ- ນອງ ຈັນທອງ ປະທຸມ 0.48 1.824
ທ ໜານອູບ ປະທຸມ 0.6 2.28
ທ ໜານພັດ TDK8 0.9 3.42
ທ ໜານບຸນ ດໍອິດ 1.2 4.56
ທ ເສົາ ໄຊວົງຄໍາ ຫອມທອງ 0.8 3.04
ທ ສົມເພັດ ທະວີວົງ ດໍຂາວ 0.9 3.42
ທ ຄໍາ ຈັນທອງ ຖິ່ນແກ້ວ 0.7 2.66