amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານແກ່ນ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານແກ່ນ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານແກ່ນ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 106 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ່ານ ພຸດ ວົງຄຳ ຖິ່ນແກ້ວ 1.3 4.94
ທ່ານ ອີ່ນໄຫວ ຖິ່ນແກ້ວ 0.47 1.786
ນາງ ບົວ + ແສງເມືອງ ຖິ່ນແກ້ວ 1.2 4.56
ທ່ານ ວົງ ໄຊຍະສານ ປະທຸມ 0.8 3.04
ທ່ານ ບຸນມາ ວົງຄຳ ປະທຸມ 0.5 1.9
ນາງ ອ້ອມ+ ວົງ TDK8 0.89 3.382
ນາງລີ ໄຊວຸດ ດໍອິດ 3.4 12.92
ທ່ານ ໄສ ປະລາວົງ ຫອມທອງ 1.39 5.282
ນາງ ໄຂ (ສົມໝາຍ) ດໍຂາວ 0.54 2.052
ທ່ານ ນ້ອຍນວນ ຖິ່ນແກ້ວ 0.6 2.28