[ ຂໍ້ມູນທົດລອງ ]ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານທາດ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານທາດ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານທາດ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນາງ ສາຍ ຈັນທະລົດ ຫອມທອງ 0.37 1.406
ທ ສັນຍາ ຍົດບຸນ TDK8 0.56 2.128
ທ ຫວັດ ຫອມທອງ 0.8 3.04
ນາງ ແສງ TDK8 0.85 3.23
ທ ໝີ ຫອມທອງ 0.53 2.014
ທ ສີລາ ດໍຂາວ 0.34 1.292
ນາງ ພາ TDK8 1.89 7.182
ທ ສົມລິດ ຫອມທອງ 0.37 1.406
ທ ພອນສະຫວັນ ດໍຂາວ 0.6 2.28
ທ ອິນສອນ TDK8 0.63 2.394