amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຄ້ຳ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານຄ້ຳ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຄ້ຳ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 114 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ອິນ​ບວຍ TDK8 0.98 3.724
ນ. ຜາຍ ດໍຂາວ 0.5 1.9
ນ. ຜອງ​ສັກ TDK8 1.18 4.484
ນ. ປັນ​ນວນ TDK8 1.09 4.142
ນາງ ຜ່ອງ+ຈິດ ປິນ​ແກ້ວ TDK8 0.6 2.28
ນາງ ສີໄວ+ລີ ​ ເງິນ​ງາມ ຫອມທອງ 1.81 6.878
ທ. ອຸ່ນ ​ໃຈ​ຈິນດາ ດໍຂາວ 0.45 1.71
ນາງຫວັນ+ເພັດ​ ດໍຂາວ 0.4 1.52
ທ. ທົນ ໄວ TDK8 0.6 2.28
ທ. ອອນ​ສີ TDK8 1 3.8