amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານດອນໃຈ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານດອນໃຈ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານດອນໃຈ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 102 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ້າວ ສົມລິດ ວົງວິໄຊ TDK8 1.9 7.22
ນາງ ເດືອນ ຄໍາເຄື່ອງ TDK8 0.7 2.66
ນາງ ນອງ ວົງວິໄຊ TDK8 3 11.4
ນາງ ສີ ຈັນທະວົງ TDK8 1.2 4.56
ທ້າວ ນວນ ຄໍາເຄື່ອງ TDK8 1.2 4.56
ນາງ ຈັນ ປັນຍາຟູ TDK8 0.9 3.42
ທ້າວ ເຖິງ ວົງວິໄຊ ຫອມທອງ 1.2 4.56
ທ້າວ ຊຽນ ດອນໄຊລັດ ຫອມທອງ 1.4 5.32
ນາງ ອ້ອຍ (ຊົນ ດອນໄຊລັດ) ຫອມທອງ 0.6 2.28
ທ້າວ ມາ ຈັນທະວົງ ຫອມທອງ 1.9 7.22