amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານກູກ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານກູກ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານກູກ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ່ານ ສະຫງົບ ຫອມທອງ 1.6 6.08
ທ່ານ ນ້ອຍມີ TDK8 0.4 1.52
ນ ສອນ+ຊອນ ຄຳເຄື່ອງ ຫອມທອງ 0.5 1.9
ນາງ ຜົງ+ ອິນ ຈັນທະຍົດ ດໍຂາວ 0.57 2.166
ນ. ພອນ ຈັນທະວົງ TDK8 0.5 1.9
ທ. ກອງ ໄຊບຸນທາ TDK8 0.57 2.166
ນ. ຖານ ຫອມທອງ 1 3.8
ທ. ໝັ້ນ ຈັນທະ​ວົງ TDK8 0.7 2.66
ນາງ ອ້ອຍ+ ຕິກ ດໍຂາວ 1.07 4.066
ນ. ຍາ TDK8 0.72 2.736