amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານລາວສະໂນ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານລາວສະໂນ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານລາວສະໂນ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ່ານ ເຊັງຊົງ TDK8 0.89 3.382
ທ່ານ ດາຊົວເຮີ TDK8 1 3.8
ທ່ານ ໄຈຊົງ TDK8 0.84 3.192
ທ່ານ ຈູດົວຊົງ ຫອມທອງ 1.5 5.7
ທ່ານ ພູວົງຊົງ TDK8 0.5 1.9
ທ່ານ ຈົງເຕັງຊົງ TDK8 0.67 2.546
ທ່ານ ເຊັງດາວເຮີ TDK8 0.38 1.444
ທ່ານ ນູເຮີ TDK8 1 3.8
ທ່ານ ຈະລີ ຫອມທອງ 0.97 3.686
ທ່ານ ກະເຊັງເຮີ ຫອມທອງ 0.95 3.61