amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານລັບ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານລັບ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານລັບ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນາງ ອອ໊ດ ພິທັກ TDK8 1.61 6.118
ນາງ ປັນ+ຫ່ວງ ລືຊາ ຫອມທອງ 0.6 2.28
ທ ດວງ TDK8 1.18 4.484
ນາງ ບົວໄຂ ປະເສີດສັກ TDK8 0.55 2.09
ທ ສົມລິດ ປາລົມ TDK8 0.53 2.014
ທ ຜັດ TDK8 0.41 1.558
ທ ຈັນ ບຸນິທິ ຫອມທອງ 2 7.6
ທ ນ້ອຍຜ່ອງ ຫອມທອງ 0.82 3.116
ທ ໜານທອງ TDK8 0.88 3.344
ທ ປັນ ກັນທະສານ ຫອມທອງ 0.59 2.242