amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຊ້າງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານຊ້າງ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຊ້າງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ຈັນທຳມະລັງກາ ຫອມທອງ 0.84 3.192
ທ. ຄຳ ຈັນທິກຸນ ດໍຂາວ 0.88 3.344
ນາງ ທອງ+ຄໍາຍາ ທຳມະລັງກາ TDK8 0.39 1.482
ນາງ ບານ+ນ້ອຍໄລ ໄຊຍະວົງ ຫອມທອງ 0.59 2.242
ນາງ ກຽງ+ແສງ ດໍຂາວ 0.5 1.9
ນາງ ປາ+ ປັ່ນ ສຸລັດ TDK8 0.83 3.154
ທ. ນວນ ທຳມະລັງກາ TDK8 0.61 2.318
ນາງ. ອຸານ+ຂັນ ທຳມະລັງກາ ຫອມທອງ 1.07 4.066
ນາງ ໄຂ+ເສີດ ດໍຂາວ 0.9 3.42
ທ. ນວນ ທ່ຽງທຳ TDK8 0.93 3.534