amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນ້ຳກອກ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນ້ຳກອກ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນ້ຳກອກ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ ສີທົນ ແສນອິນຕະ ຖິ່ນແກ້ວ 1 3.8
ທ ລົບ ປັນຍາທອງ ຖິ່ນແກ້ວ 1 3.8
ທ ກອງ ອິນຕະກຸນ ຖິ່ນແກ້ວ 0.7 2.66
ທ ແປງ ປັນຍາທອງ ຫອມທອງ 1.85 7.03
ທ ຄໍາໝັ້ນໃຫຍ່ ຫອມທອງ 0.64 2.432
ທ ຄໍາອິນ ອິນຕະກຸນ ດໍຂາວ 1.3 4.94
ນາງ ວອນ- ຄໍາອິນ ອິນຕະກຸນ TDK8 0.6 2.28
ນາງ ຈັນຕາ- ບຸນ ທໍາມະລັງກາ ຫອມທອງ 1.3 4.94
ທ ນວນ ດໍຂາວ 0.64 2.432
ທ ຖູ ແສນຫຼວງແກ້ວ TDK8 2.3 8.74