amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນ້ຳລ້ອມ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນ້ຳລ້ອມ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນ້ຳລ້ອມ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 120 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນາງ ດາ +ຕະ ໄຊເລີດ ປະທຸມ 1.9 7.22
ທ ຄໍາປັນ ປັນຈະວັນ ປະທຸມ 0.5 1.9
ທ ອຸດອນ ໄຊຍະສິດ ດໍອິດ 1 3.8
ນາງ ນອງ ກົມພິຈາ ປະທຸມ 0.62 2.356
ນາງແກ້ວ+ ຖາ ປະທຸມ 0.8 3.04
ນາງ ນວນ TDK8 0.55 2.09
ນາງ ຈອມ ຄຳລີ ດໍອິດ 0.74 2.812
ນາງ ພິນ ຄຳລີ ຫອມທອງ 0.67 2.546
ນາງ ວັນນາ ດໍຂາວ 0.6 2.28
ນາງແຕ່ວ+ສັງວານ ຖິ່ນແກ້ວ 0.45 1.71