amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນ້ຳລ້ອມ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນ້ຳລ້ອມ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນ້ຳລ້ອມ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ້າວ ຄໍາຈັນ ປັນຈະວັນ TDK8 1 3.8
ທ່ານ ຫຼ້າ ປາລົມ ປະທຸມ 1 3.8
ນາງ ອ້ອຍ ປັນຈະວັນ TDK8 0.94 3.572
ທ້າວ ໜານຊານ ໄຊຍະວົງແກ້ວ TDK8 0.89 3.382
ທ້າວ ສົມ ພິມານ TDK8 2.4 9.12
ທ້າວ ຫຼຽນ ວິໄຊວົງ TDK8 2.33 8.854
ທ້າວ ຜາຍ ປາລົມ ດໍອິດ 1 3.8
ທ້າວ ໜານ ຈອມ ຫອມທອງ 2 7.6
ທ້າວ ແສງ ສີຄໍາ ດໍຂາວ 0.59 2.242
ທ້າວ ສັກ ສຸວັນນາ ຖິ່ນແກ້ວ 2.69 10.222