amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານສີນົກໄຊ້

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານສີນົກໄຊ້, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານສີນົກໄຊ້, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ ຕຸ້ຍ ດາລາວອນ TDK8 3.5 13.3
ທ ນ້ອຍປ່ຽນ ຈິດອາລີ TDK8 0.3 1.14
ທ ໜານນວນ ພົມອະນຸພັນ TDK8 0.4 1.52
ນາງ ໄພ ໄທທິດາ TDK8 0.87 3.306
ທ ຄຳພົນ ພົມສຸພາ TDK8 0.66 2.508
ທ ຫວ່າງ ພົມອະນຸພັນ TDK8 0.82 3.116
ນາງ ນາງ ພັນອຸດົມ ດໍອິດ 0.52 1.976
ທ ໄທ ສຸຄໍາຫຼ້າ ຫອມທອງ 0.41 1.558
ທ ນ້ອຍຂັນ ສຸຄໍາຫຼ້າ ດໍຂາວ 2.25 8.55
ນາງ ໜຶ່ງ ພົມປັນຍາ ຖິ່ນແກ້ວ 0.67 2.546