amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ນາຂາມ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ນາຂາມ, ໄຊບົວທອງ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ນາຂາມ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ບຸນລ້ຽງ ພິມມະສອນ Local seed(Elay)/no certified 2 6.2
ນ. ບຸນຊູ Local seed(Elay)/no certified 2 6
ທ. ທອງວັນ R3-TDK11 (ToG2) 1 3.05
ທ. ໄລ R3-TDK8 (ToG1) 2 6.2
ທ.​ໄທ ອໍລະວັນ(ຮ) R3-TDK8 (ToG1) 2 6.1
ທ. ພອນໄຊ Local seed(Elay)/no certified 2.5 7.6
ທ. ຈິນດາ Local seed(Elay)/no certified 0.5 1.55
ທ. ບຸນຕາ R3-TDK8 (ToG1) 0.5 1.55
ທ. ແຕນ R3-TDK8 (ToG1) 0.5 1.6
ທ. ເພັດສະໝອນ R3-TDK11 (ToG2) 1 3.1