amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ຜາໂຄ້ງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ຜາໂຄ້ງ, ໄຊບົວທອງ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ຜາໂຄ້ງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ບຸນເຮືອງ Local seed(Elay)/no certified 1 2.5
ທ.​ມາກ ຈັນທະລາດ Local seed(Elay)/no certified 1.5 4.2
ທ.​ ບຸນມາ Local seed(Elay)/no certified 1.5 3.9
ທ. ຫອມມະນີ Local seed(Elay)/no certified 1.5 2.5
ທ. ໂອສາ ພະໄຊ Local seed(Elay)/no certified 1.5 4.25
ທ. ວິນ ສີສະຫຼຽວ Local seed(Elay)/no certified 1.5 4.2
ທ. ບຸນມາ ແພງຄຳພາ Local seed(Elay)/no certified 1.5 3.5
ນ. ທູມ Local seed(Elay)/no certified 1 2.8
ນ. ບຸນໄທ Local seed(Elay)/no certified 1 2.88
ນ. ສີມອນ Local seed(Elay)/no certified 1 2.8