[ ຂໍ້ມູນທົດລອງ ]ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ຜາໂຄ້ງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ຜາໂຄ້ງ, ໄຊບົວທອງ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ຜາໂຄ້ງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນ. ຍົມ ຕິກນິຍົມ Local seed(Elay)/no certified 1 2.6
ທ. ບຸນສົ່ງ ປິ່ນນິຍົມ Local seed(Elay)/no certified 1 2.5
ທ. ດອນ ທຸມມະລາ Local seed(Elay)/no certified 1 2.6
ທ. ຍົງ Local seed(Elay)/no certified 2.3 5.8
ທ. ແກ້ວອຸດອນ Local seed(Elay)/no certified 2 4.1
ທ. ຄຳປອນ ວັນ Local seed(Elay)/no certified 2 5.2
ທ. ລຽບ Local seed(Elay)/no certified 2 3
ທ. ອວນມາ Local seed(Elay)/no certified 1.7 3.5
ທ. ຍົມ Local seed(Elay)/no certified 2 5.2
ທ.​ ທິດບາງ Local seed(Elay)/no certified 0.9 2.6