amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ນາພ້າວ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ນາພ້າວ, ໄຊບົວທອງ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ນາພ້າວ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 110 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ພອນໄຊ R3-TDK8 (ToG1) 1.5 4.5
ທ. ໄກ່ສອນ R3-TDK8 (ToG1) 0.5 1.55
ທ. ຄຳຕາ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.1
ທ. ຈັນ+ເງິນ R3-TDK11 (ToG2) 1 3.1
ທ. ໜອມ R3-TDK11 (ToG2) 1 3
ທ. ອິນທະວີ R3-TDK8 (ToG1) 1.5 4.7
ທ. ທອງໃບ+ ນ. ຄ້ຳ R3-TDK8 (ToG1) 0.5 1.55
ທ. ທະ Local seed(Elay)/no certified 1 3
ທ. ບຸນ, ນ. ວັນ Local seed(Elay)/no certified 1.5 4.5
ທ. ລີ+ ນ ລ້ອມ Local seed(Elay)/no certified 1 3.2