amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ໂພນາດີ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ໂພນາດີ, ໄຊບົວທອງ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ໂພນາດີ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 106 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ພົມມະລີ ພິລາວັນ Local seed(Elay)/no certified 2 6.1
ທ. ແອທອລ ຂຸນພຶລົມ Local seed(Elay)/no certified 2 6.4
ທ.​ໂພສີ Local seed(Elay)/no certified 3 9
ທ.​ອ້ອງ R3-TDK8 (ToG1) 5 15.8
ທ.​ແອໃຫຍ່ ກົກສີບຸນເຮືອງ R3-TDK8 (ToG1) 5 15.4
ນ.​ຄຳໝັນ Local seed(Elay)/no certified 2 6.2
ນ.​ຈັນທາ R3-TDK8 (ToG1) 2 6
ທ. ອິນຕອງ Local seed(Elay)/no certified 2 6.1
ທ. ພົມມາ Local seed(Elay)/no certified 7 20.98
ນ. ປັດສາ Local seed(Elay)/no certified 5 15.3