amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ປ່າກ້ວຍດົງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ປ່າກ້ວຍດົງ, ໄຊບົວທອງ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ປ່າກ້ວຍດົງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 72 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ໂພນໃຈ R3-TDK8 (ToG1) 2 6
ທ. ຄອນສະຫວັນ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.1
ທ. ຈ່ອງ ຊໍສີເຄືອ Local seed(Elay)/no certified 2.5 7.75
ທ. ດາວເຮືອງ Local seed(Elay)/no certified 1 3.05
ທ. ໂບ R3-TDK8 (ToG1) 2.5 7.9
ທ. ຊ້ອນ ຄອນສະຫວັນ R3-TDK8 (ToG1) 2 6
ທ. ກວ່ານ R3-TDK11 (ToG2) 2 6.2
ທ. ວັງວົງປອງມາ, ນ. ສີດາ R3-TDK11 (ToG2) 1 3.1
ທ. ແພງ, ນ. ຈັນ R3-TDK8 (ToG1) 2.7 8.37
ທ. ເດືອນ R3-TDK8 (ToG1) 1 3