amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຫລິ່ງຊັນ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານຫລິ່ງຊັນ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຫລິ່ງຊັນ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 50 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນ. ຕູ່ແມງ TDK 8 1 3.48
ນ. ສົມພອນ TDK 8 0.64 2.1
ທ. ພອນສະນິດ TDK 8 0.64 2.22
ນ. ບົວວັນ TDK 8 0.64 2.1
ທ. ສີສຸວັນ TDK 8 1.6 5.1
ທ. ແຍ້ R3-TDK8 (ToG1) 0.32 1.08
ທ. ບຸນກອງ ອິນທະລົງສີ TDK 8 0.8 2.7
ທ. ຄໍາພູທອນ ອາໄພຍະລາດ TDK 8 0.64 2.4
ທ. ພູວັນ ກອງມະນີຈັນ TDK 8 3.2 8.7
ທ. ອູ່ນ ອາໄພຍະລາດ TDK 8 2.24 6.3