amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜູ້ປະກອບການ: ທ. ຊ້ວນ ແກ້ວຕາ

ປະເພດກຸ່ມຜູ້ປະກອບການ: ໂຮງສີເຂົ້າ ຊ້ວນ ແກ້ວຕາ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ທີ່ຢູ່: ບ້ານ , ເມືອງ ປາກງື່ມ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.